Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Самуил Шидеров: НГФ стартира нова гаранционна схема на собствен риск през октомври

интервю за сп. "Земеделие и бизес"

НГФ реализира гаранционна схема по Програмата за развитие на селските райони. Как се разви тя?

Програмата стартира в началото на 2013 г. в условията на спад в кредитните портфейли на търговските банки. За две години отпуснатите кредити към нефинансови предприятия се свиват над 11%. При тези условия един от малкото растящи сектори е „Селско, горско и рибно стопанство“ с ръст от над 11%. До голяма степен този ръст се дължи на предоставените инвестиционни кредити, отпуснати с гаранция от НГФ. До месец юли тази година са подкрепени проекти на 532 бенефициента на обща стойност 347 млн. лв. За периода 2013-2014г. близо половината реализирани проекти по мярка 121 са с гаранция от фонда, а по мярка 123 – всеки трети проект.
Най-много са проектите за модернизиране на кравеферми – 182, следвани от проекти за отглеждане на плодове и зеленчуци – 121, като на трето място остава изпълнението на проекти за модернизиране на стопанства за отглеждане на зърнени и технически култури – 83. С гаранция от фонда са реализирани още 18 овцеферми, 5 проекта за отглеждане на биволи, 3 за кози, 13 проекта за отглеждане на лавандула,11 пчелина и други.
Пловдив е регионът с най-много издадени гаранции, но статистиката която ни радва особено много е че, голяма част от подкрепените проекти са на малки и средни предприятия с персонал до 5 души – 73% от проектите.

 

Отпуснати гаранции по ПРСР

 

През юни приключи гаранционната схема на фонда в сектор „Рибарство“. Какви са резултатите? 

Националният гаранционен фонд усвои напълно предоставения от ИАРА капитал от 15 млн. лева по гаранционната схема за сектор „Рибарство“. До края на м. юни по схемата са подкрепени 26 бенефициента, като общият размер на проектите е 56 млн. лв.
До крайния срок за включване на кредити през месец септември 2015 г. е възможно да бъдат подкрепени още проекти в случай на освобождаване на гаранции в следствие на погасяване по кредити.

Ще има ли и през новия програмен период подобни програми?

Не случайно в новия програмен период Европейската комисия акцентира върху използването на финансови инструменти. Освен гаранционните схеми другите два основни финансови инструмента са кредитните схеми и фондовете за инвестиране в капитал. За прилагането на всеки един инструмент е необходимо извършването на предварителна оценка, която на база анализ на пазара, приоритетите на програмата и бюджета, с който тя разполага, да предложи подходящото решение.
През новия програмен период България се присъедини към инициативата за МСП на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, като в края на месец юли бе изпратен проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020. Бюджетът на програмата е в размер на 102 млн. евро, но в тази инициатива съществуват ограничения за предприятията в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“.

Предвиждате ли стартирането на нова гаранционна схема по ПРСР?

За стартирането на нова гаранционна схема по ПРСР е необходимо да бъде завършен предварителния анализ относно използването на финансови инструменти по програмата и да бъде получено одобрение от страна на ЕК. Приема на проекти по новия програмен период обаче вече започна и НГФ ще осигури гаранции за тези проекти със собствен ресурс. В средата на месец юни 2015 г. изпратихме покана до търговските банки за участие в новата ни програма, като срока за завяване на интерес бе до 31.07.2015 г. При предвиден гаранционен капацитет в размер на 250 млн. лв. към схемата бе заявен интерес на стойност 434 млн. лв.

Колко ще са банките, които ще отпускат заеми по тази програма и от кога?

Към схемата е заявен интерес от 11 търговски банки, като след извършване на анализ от страна на НГФ на получените предложения, предвиждаме схемата да стартира от месец октомври 2015 г.

Какви фирми ще могат да кандидатстват за заеми?

НГФ предоставя гаранции на жизнеспособни малки и средни предприятия. Допустими за подпомагане по схемата ще бъдат кредити за оборотни средства и инвестиции, като приоритет е поставен върху финансирането на проекти по оперативните програми и ПРСР. По схемата НГФ ще предоставя гаранции до 50% от стройността на кредита, но не повече от 1 млн. лв.

Кога е крайният срок кандидатстване?

Крайният срок, в който банките ще могат да включват кредити в гарантирания от НГФ портфейл, е 31.03.2017 г. След тази дата НГФ ще предложи нова схема в зависимост от резултатите, постигнати до момента. Настоящата програма е продължение на схема, която стартира през март 2015 г. и изтича на 30.09.2015 г.
Към 30.06.2015 г. по схемата са включени 661 кредита за сумата от 146 млн. лв., като са подпомогнати и 64 проекта по оперативни програми. Прилагането на период за генериране на портфейл от година и половина ни позволява да анализираме действието на схемата и постигнатите резултати и да подобряваме нейните параметри всеки следващ път.

Наскоро бяхте избран за член на борда на директорите на Европейската асоциация на гаранционните институции. Каква е ролята на тази организация и по какъв начин подкрепя фондове като Вашия?

Европейската асоциация на гаранционните институции обединява 41 организации, работещи в 20 страни от ЕС, както и в Босна и Херцеговина, Република Киргизстан, Русия, Сърбия и Турция. Нейни членове са взаимни и гаранционни схеми в частния сектор, както и държавни институции, които са или гаранционни фондове или банки за развитие, издаващи гаранции. Всички те имат общата мисия да подпомагат реализацията на икономически изгодни проекти, срещащи трудности в осигуряването на необходимото за това финансиране. Ролята на асоциацията е да защитава интересите на сектора, както и да осигури платформа за споделяне на добри практики и техническа помощ.

Назад
Други