Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Покана за участие в гаранционна схема на НГФ с подкрепата на контрагаранция от ЕИФ по програма COSME

Националният гаранционен фонд кани банките (или клоновете на чуждестранни банки в Република България) и дружествата, регистрирани съгласно чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), фигуриращи в Регистъра на финансовите институции, за участие в нова гаранционна схема, осъществена благодарение на контрагаранцията от ЕИФ по програма COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции в Европа („Плана Юнкер“). Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

В края на 2016 г. НГФ и ЕИФ подписаха контрагаранционно споразумение, което ще позволи на НГФ да стартира нова гаранционна схема в подкрепа на МСП в България, като осигури гаранции на стойност 20 млн. евро. Целта на гаранционната схема е да улесни достъпа на МСП до финансиране, чрез схема за споделяне на риска с избрани финансови посредници.

Допустими за включване са кредити за инвестиционни и оборотни нужди на МСП, включително за банкови гаранции. Кредитите и бенефициентите следва да отговарят на критериите за допустимост, залегнали в поканата от страна на ЕИФ. Изпълнявайки ролята на финансов посредник по програма COSME, НГФ има възможност да предложи и някои допълнителни елементи по програмата като:

  • Издаваната от НГФ гаранция е субординирана (банката погасява вземанията си с приоритет пред вземанията на НГФ по платената гаранция);
  • По-високи лимити за плащане, включително и без лимит за плащане по експозиции над 150 хил. евро, в сила от първата издадена гаранция;
  • Включване на кредити в гарантирания портфейл на портфейлен принцип с изпращане на тримесечна справка към НГФ, като отчетността по програма COSME е ангажимент на НГФ;
  • Гаранционната схема е в съответствие с правилата за държавните помощи.

Поканата за участие е валидна до 21.12.2017 г., но Заявленията за интерес ще се преглеждат и оценяват на база датата на входиране. При изчерпване на гаранционния капацитет програмата ще бъде затворена.

За допълнителна информация или въпроси представителите на банките могат да обръщат към Борислав Д. Богданов, Ръководител отдел “Риск и мониторинг‘‘, тел.: +3592 3906 336, както и на електронен адрес: bogdanov.bd@bdbank.bg.

Назад