Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Самуил Шидеров: Гаранционните схеми на НГФ са напълно безплатни за фермерите

Интервю с изпълнителния директор на Националния гаранционен фонд, сп. "Агро и пари"


На интернет-страницата на НГФ е даден списък с 14 търговски банки, които отпускат кредити и работят по гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони. Ако фермерите искат да се възползват от гаранционната схема към всеки клон на тези банки ли могат да се обърнат?

Точно така. Бенефициентите по мерки 121, 122 и 123 на ПРСР 2007-2014 г. могат да потърсят финансова подкрепа за своите проекти във всеки от клоновете на 14-те банки-партньори по гаранционната програма. Споразуменията с различни банки имат за цел максимално да улеснят земеделските производители при избора им на финансираща институция. Нашият съвет е, когато търсят кредит за своите проекти, фермерите да се обърнат към поне две банки и да сравняват внимателно условията, които им предлагат.

Банките-партньори, които са общо 14, имат различни изисквания за отпускане на кредитите и предлагат различни условия. Тази информация може ли да бъде намерена в обобщен вид?

Трудно могат да бъдат обобщени условия, които се формират строго индивидуално от параметрите на всеки отделен проект. Всеки кандидат има различна кредитна история и разполага с различни обезпечения. Точно това играе решаваща роля за условията, при които търговските банки биха оказали финансова подкрепа. Гаранционната програма предвижда максимален лихвен процент, който банките не могат да надвишават. Тя ги ограничава да не събират такси и комисиони за обработката на кредитите, както и за отпускането на гаранциите. Оттук нататък всяка банка има възможност да предоставя по-добри услови, когато разглежда исканията за кредит и да отпуска заемите с по-ниски лихви от заложения праг.

След като фермерите представят всички документи в избраната банка, има ли определен срок, в който трябва да получат отговор дали е одобрена гаранцията от НГФ?

Сроковете от страна на НГФ за одобрение на гаранцията е до 10 дни, но обикновено за одобрение от наша страна са необходими не повече от 3 до 4 работни дни. Процедурата по одобрение на гаранцията е изцяло между гаранционния фонд и съответната банка.

НГФ предоставя обезпечение до 80% от размера на кредита. Как и кога се определя точният процент на обезпечението? Може ли да се окаже например, че НГФ ще одобри 50% вместо 80%?

Гаранционният фонд не предоставя обезпечения в този смисъл. Гаранционната схема е инструмент за споделяне на риска с търговските банки. За целта НГФ издава допълваща обезпечението гаранция, която покрива риска от загуби и позволява финансиране на проекти при облекчени условия. Банките-партньори по програмата имат по-ниски изисквания към обезпеченията, като дават приоритет на активите, придобивани със средствата от кредита – например закупена селскостопанска техника. Програмата дава възможност за финансиране на предприятия без кредитна история, каквито са стартиращите фирми. Всичко това обаче не задължава банките да пренебрегнат напълно изискванията си за допълнителни обезпечения, например, когато липсва собствено участие. Ако банката прецени, че има завишен риск за връщането на кредита, тя може да поиска по-големи обезпечения от гаранцията на НГФ, а в някои случаи дори да откаже финансиране.

На интернет-страницата на НГФ е записано, че кредитополучателите не дължат такси и комисиони за разглеждане на искания за отпускане на кредити и обслужване на предоставените кредити. Това изискване за целия кредит ли се отнася или само за частта, за която НГФ предоставя гаранции?

Изискването се отнася за пълния размер на заема. Бенефициентите не дължат такси и комисиони както за обработката на кредита, така и за отпускането на гаранцията от НГФ.

Къде фермерите могат да подават сигнали, ако смятат, че някоя от банките-партньори не изпълнява коректно поетите ангажименти (например ако им искат такси)?

Мястото, където трябва да подадат сигнал, е Националният гаранционен фонд. Ние ще съдействаме за отстраняване на недоразуменията, в случай че действително има такива.

НГФ стартира своята дейност по ПРСР през януари 2013 г. Какво показват цифрите за тези почти 18 месеца? Какъв е броят на кредитите, техният размер, както и размерът на гаранциите?

  Брой разрешени кредити Разрешен размер на кредитите Разрешен размер на гаранциите
Мярка 121 249 81 754 030 лв. 65 006 449 лв.
Мярка 123 57 64 059 870 лв. 48 412 494 лв.
Общо 306 145 813 900 лв. 113 418 943 лв.


Кои кредити преобладават – малки, средни, големи?

Преобладаващата част от отпуснатите кредити до момента са на земеделски производители, които са търсили финансиране в размер до 200 хил. лева. Това са „малки” кредити, предимно търсени от микро и малки предприятия – с до 10 души персонал.

По коя мярка е по-голям интересът – по 121 или по 123?

Интересът е основно към 121 мярка, по която се отпускат средства за модернизиране на селските стопанства. В последните месеци се е увеличил интересът към мярка 123, по която е предвидена подкрепа за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

Има ли "отличници" по области и по сектори?

Най-голям брой издадени гаранции има в областите Пловдив, София, Сливен и Стара Загора. Бенефициенти от всички области в страната са получили подкрепа от Националния гаранционен фонд.

Засилва ли се интересът към ГФ по ПРСР – например данни по месеци?

Интересът към ГФ по ПРСР е ограничен до бенефициентите по програмата, които не са реализирали все още своя проект, а те към края на програмния период не са много. Става въпрос за търсене на инвестиционни кредити за проекти по три от мерките на ПРСР. Към момента сме подкрепили кредити в размер на 150 млн. лева, като има увеличение на отпуснатите кредити в сравнение с миналата година. За първите 6 месеца тази година са отпуснати 57 млн. лева., като през 2013 г. за същия период отпуснатите заеми са в размер на едва 27 млн. лева.

Каква част от предвидения ресурс от 121 100 000 евро е използвана?

Съгласно одобрените параметри на схемата, НГФ следва да издаде гаранции в размер на пет пъти заделения капитал. Към момента са отпуснати гаранции за общо 58 млн. евро, което означава, че са реализирани 10% от заделения в началото на схемата капитал.

Какви според Вас са причините за по-слабия интерес? Периодът е труден за бизнеса като цяло и още по-труден в земеделието. През 2013 г. кредитите за всички сектори в страната за нефинансови предприятия остават почти без промяна (увеличение от едва 0,1%). Това ли е основната причина резултатите да са по-ниски от планираните?

Интересът към програмата в никакъв случай не може да се нарече слаб. Фондът издава гаранции ежедневно. Ако схемата бе капитализирана с половината от заделения към момента ресурс, това нямаше да я направи два пъти по успешна сега. Не бива да забравяме факта, че гаранционната схема по ПРСР бе капитализирана с европейски средства, които бяха под риск да бъдат изгубени. Спрямо експозицията на банките в сектор „Селско горско и рибно стопанство“ може да кажем, че за една година вече всеки десети кредит в сектора е отпуснат с гаранция от нас. Тук много важно е да се отбележи, че гарантираните кредити са единствено инвестиционни. Ако схемата позволяваше отпускането на оборотни кредити, интересът щеше да е още по-голям.

Обсъжда се вариантът част от заделените в НГФ средства да се върнат към Програмата и да се използват за други цели? От друга страна е обявено, че срокът за включване на кредити в гарантираните портфейли по ПРСР е до 30.09.2015 година? А максималният срок на гаранциите е до 10 години. Фермерите, които вече са се възползвали от схемата за гаранции, дори и за максималния 10 годишен период няма за какво да се притесняват – средствата за тях са заделени.

Средствата в НГФ не се държат самоцелно, а трябва да гарантират изпълнението на проекти. Съгласно подписаните гаранционни споразумения с търговските банки имаме възможност да коригираме размера на разпределените гаранционни портфейли в зависимост от резултатите на всяка банка. Корекцията обаче не трябва да ограничава капацитета на фонда да подпомага нереализираните до момента проекти. Затова трябва ясно да се прецени каква част от одобрените проекти по ПРСР имат шанс да се реализира, след което капиталът на фонда да се намали единствено с размера на излишните средства.

Имат ли основания опасенията на фермерите, че НГФ ще преустанови по-рано от 30.09.2015 г. да отпуска гаранции по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР?

Няма място за подобни опасения. Освен тази схема, НГФ отпуска гаранции и за собствен риск. В началото на тази година бяха подписани споразумения с 13 търговски банки, на които беше разпределен гаранционен ресурс в размер на 200 млн. евро. Кредитите, които се отпускат, са за оборотни средства и за инвестиции, включително за финансиране на проекти по останалите мерки по ПРСР, както и проекти по други оперативни програми. Условието е кредитите да са нови, като гаранцията от НГФ не може да надхвърли 250 хил. лв.

Назад
Други