Гаранции по проекти в сектор Рибарство

Схемата е приключила през м. септември  2015 г.

 

Гаранционната програма на НГФ, разработена съвместно с Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, стартира в началото на 2010 г.

 

Кой може да кандидатства?

Бенефициенти, които имат одобрени проекти по една от следните мерки на ОПРСР (2007-2013):

 • Мярка 1.3: Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
 • Мярка 2.1: Производствени инвестиции в аквакултурата
 • Мярка 2.5: Риболов във вътрешни водоеми
 • Мярка 2.6: Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти и риболов и аквакултура
 • Мярка 3.3: Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и покрити лодкостоянки
 • Приоритетна ос №4: Устойчиво развитие на рибарските области

 

Какви са предимствата на програмата?

 • Гаранцията покрива до 80% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 3 млн. лв.
 • Максимален лихвен процент по кредитите: 7,5%
 • Максимален срок на гаранциите: до 10 години
 • Без такси и комисиони за гаранцията
 • По-ниски такси и комисиони по кредитите
 • Облекчени изисквания за обезпечение
 • Приоритет на обезпечаване с активи, предмет на проектите по ОПРСР

 

Банки-партньори:

 • Банка ДСК
 • Банка Пиреос България
 • Българо-американска кредитна банка
 • Българска банка за развитие 
 • Интернешънъл Асет Банк
 • Обединена българска банка
 • Общинска банка
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
 • СиБанк
 • Ти Би Ай банк
 • Токуда банк
 • Търговска банка Д
 • УниКредит Булбанк
 • Централна кооперативна банка
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster