13.04.2020 Ред за отсрочване на задължения към банковите институции

рупата на Българската банка за развитие е готова да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения. Банката се присъедини към приетия от БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19".


За отсрочване ще може да кандидатства всеки клиент, който има или очаква да има затруднения във връзка с пандемията, а също така е погасявал редовно кредита си или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. Редът за отсрочване е достъпен за всички кредитополучатели – физически и юридически лица, които ще могат да се възползват от т.нар. гратисен период по кредитите си и да поискат отсрочване на главница и лихва или отсрочване само на главница. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г., те не биха дължали плащане по кредитите си, като кредитополучателите изрично избират дали желаят да не плащат главница и лихва или само главница. Клиентите на банката ще имат време да преценят дали имат нужда от облекчаване на условията по кредитните си задължения и да подадат заявление за отсрочване до 22 юни 2020 г.


Очаквайте детайлни указания за необходимата документация и реда за включване в процедурите на интернет-страницата ни.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster