Модерно фермерско стопанство в с. Санадиново

Намираме Александър Любенов във фермата в с. Санадиново, община Никопол, в която отглежда 250 овце и 250 крави, телета и бикове. Заедно с отглеждането на животни, той обработва и над 6 500 дка земеделска земя.

Започва да се занимава със земеделие през 1989 г. Първият му комбайн е бил без кабина, докато сега разполага с модерен парк от земеделска техника, която му позволява да обработва собствена и наета земя и да извършва различни селскостопански дейности. 

Казва, че в животновъдството няма достатъчно печалба, за да може да се развива по образец на западните страни, но няма да се откаже от него.

През 2013 г. изготвя проект за модернизация на своето стопанство. Необходими са му машини за оползотворяване на отпадъците от отглежданите животни – танкер за течен тор, ремарке за твърд тор, челен товарач. Предвижда закупуването още на балопреса и сеносъбирач.

Новите машини ще му помогнат за по-бързото и точно разпределяне на торта върху обработваемите площи, в резултат на което ще се намали количеството използвани изкуствени торове и ще се повишават добивите. Александър Любенов е убеден, че продукцията при използване на естествени торове е значително по-висока от тази при изкуствените.

Проектът е на стойност 496 хил. лв., а безвъзмездната помощ по мярка 121 на ПРСР е в размер на 243 хил. лв. Финансиран е от Райфайзенбанк България в размер на 393 хил. лв. Обезпечение по отпускания кредит са единствено придобитите със средства от кредита активи, както и отпуснатата от Националния гаранционен фонд гаранция в размер на 314,4 хил. лв.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster